ΈΧΑΣΕ τη ΜΑΊΡΗ 5000 Vape Ριπών Νέες Εφευρέσεις Χονδρικό εμπόριο Ψεκαστήρων

Ερευνα

5000 Puff Vape Factory

Generous Puff Count: Up to 5000 Puffs

The most striking feature of the 5000 puff vape is its remarkable puff count. While traditional disposable vapes offer significantly fewer puffs, this device boasts an impressive capacity of up to 5000 puffs. This means you can enjoy your favorite flavors for an extended period without worrying about running out of vapor.

Ample E-Liquid Capacity: 9.5ml of Flavorful Bliss

Say goodbye to the hassle of constant refills. Each 5000 puff vape comes pre-filled with a substantial 9.5ml of e-liquid. This generous capacity ensures that you can enjoy your vaping experience without constantly monitoring e-liquid levels.

Powerful Battery Performance: 650mAh Battery

Equipped with a 650mAh battery, this disposable vape guarantees consistent and reliable performance throughout its lifespan. You can count on it to deliver satisfying vapor production and flavor without interruptions. The Type-C connection ensures rapid and efficient recharging, reducing downtime and enhancing convenience.

Customizable Airflow Control: Tailor Your Vaping Experience

The 5000 puff vape offers a unique feature – customizable airflow control. This means you have the freedom to adjust the airflow to your liking, whether you prefer a tighter draw or a more open, airy vape. This level of customization ensures that your vaping experience is precisely tailored to your preferences.

Disposable, Yet Rechargeable: A Unique Blend of Convenience

Despite its disposable nature, the 5000 puff electronic cigarette introduces a novel twist – rechargeability. This feature enhances sustainability by allowing users to recharge the device if the battery hasn’t been fully depleted. It’s a fusion of convenience and eco-friendliness. Variety is the spice of life, and the 5000 puff disposable vape offers an extensive selection of 26 different flavors to choose from. 

Αταίριαστος αριθμός ρουφηξιών

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του ατμού μίας χρήσης 2500 Puffs είναι η εκπληκτική του ικανότητα ρουφηξιάς. Με την ικανότητα να προσφέρει 2500 ρουφηξιές, αυτή η συσκευή διασφαλίζει ότι μπορείτε να απολαύσετε τις προτιμώμενες γεύσεις σας για μεγάλη διάρκεια. Είτε βρίσκεστε εν κινήσει, είτε στο σπίτι είτε κάνετε παρέα με φίλους, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το ατμό για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες σας για άτμισμα χωρίς την ταλαιπωρία των συχνών αντικαταστάσεων.

Lightweight and Portable: Perfect for On-the-Go Vaping

Weighing in at a mere 110 grams per piece, this electronic cigarette is exceptionally lightweight and portable. It’s the ideal companion for vapers who are always on the move, providing a satisfying vaping experience wherever you go. Enjoy the convenience, performance, and style it offers, and make it your go-to vaping companion.

Express Yourself with Style: Vibrant Color Options

The 5000 puff vape doesn’t just offer exceptional performance; it also lets you express your personality with vibrant color options. The flagon container design provides a comfortable grip, enhancing the overall user experience.

In conclusion, the 5000 puff disposable vape is redefining on-the-go vaping with its remarkable puff count, generous e-liquid capacity, powerful battery, dual mesh coils, and convenient USB-C charging capability. Whether you’re seeking a satisfying nicotine hit or simply craving the purest flavor, this device has you covered. Embrace the future of vaping and elevate your experience with the 5000 puff vape. Enjoy the convenience, performance, and style it offers, and make it your go-to vaping companion.

Κάντε κύλιση στην κορυφή

Ερευνα

Παρακαλώ δώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε 20 λεπτά.

Ερευνα